Telefony Alarmowe

  503 193 693 (24h)

  32 67 71 162

  •  
  •  

O firmie - dowiedz się więcej

Historia Spółki

W dniu 27 kwietnia 2010r. Rada Miasta Poręba podjęła Uchwałę nr XLV/290/10 powołującą gminną spółkę komunalną pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MPWiK Sp. z o. o.) Poręba ze 100% udziałem Gminy Poręba.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Porębie, ul. Armii Ludowej 12 powstało 30 Kwietnia 2010 r. w wyniku wydzielenia odrębnego majątku gminy ze struktur RPWiK w Zawierciu w jednoosobową Spółkę Gminy Miasta Poręba.

Spółka MPWiK wykonuje zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków, należące do zadań własnych Gminy Poręba.

Władze Spółki

Zarząd Spółki

Mariusz Grabarczyk – Prezes Zarządu

Prokurenci

Helena Rogoń – Główny Księgowy

Walne Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest Gmina Poręba.

Działalność Spółki

Głównym zadaniem utworzonej spółki jest zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Poręba zgodnie z uchwałą nr XXXIX/245/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Poręba.

Zgodnie z uchwałą Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Powyższe obowiązki spółka spełnia mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.

Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Porębie przy ulicy Armii Ludowej 12 ( Siedziba MPWiK ).

Zadaniem oczyszczalni jest oczyszczenie ścieków komunalnych czyli mieszaniny ścieków bytowych i ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych.

Po przeprowadzonej modernizacji w latach 80-tych przepustowość oczyszczalni według projektu wynosi 1415 m3/d. Łączna długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 9,4 km.

Mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków spełnia nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym wymogi co do jakości oczyszczonych ścieków, które odprowadzane są do rzeki Czarna Przemsza.

Sieć wodociągowa i ujęcia wody

Na chwilę obecną miasto Poręba jest w prawie 100% zwodociągowane. Długość sieci wodociągowej wynosi 37,4 km.

Na terenie Gminy istnieją 3 studnie głębinowe:

-          Działkowa ( 2 studnie głębinowe pracujące na przemian )

-          Kolejowa ( 1 studnia głębinowa )

Studnie głębinowe w 100% zaopatrują w wodę Gminę Poręba.

Nad jakością wody przeznaczonej do spożycia kontrolę sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, który pobiera próbki wody do badań w 5 punktach poboru wody.

Również Przedsiębiorstwo Wodociągowe jest zobowiązane do przeprowadzania badań jakości wody przez laboratoria posiadające akredytację na wykonywanie badań.

Odpowiednie regulacje w zakresie parametrów jakie powinna posiadać woda do spożycia zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.

Podaj Stan Licznika

wodomierz_baner

Dane przesłane przez system Stan Licznika on-line weryfikowane przez naszych pracowników 2 razy w tygodniu.

Aktualności

Oferta pracy

 

Więcej…

Jakość oraz twardość wody w roku 2016 oraz 2017

Więcej…

Aktualny cennik wody i ścieków obowiązujący od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.

Więcej…

logobialeMPWiK w Porębie

ul. Armii Ludowej 12, 42-480 Poręba

tel./fax 32 67 71 162

e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING JLIB_HTML_CLOAKING
NIP: 649-226-98-27
REGON: 241 576 957

Copyright © 2011 MPWiK Poręba. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Agencja Interaktywna PixelPerfect