Porozmawiajmy o odpadach

Strona główna » Porozmawiajmy o odpadach

wielkość tekstu: A | A | A

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi, przygotowaliśmy szczegółowo opisane zasady, które wyjaśnią Państwu wszelkie kwestie. Jednocześnie podkreślamy, że chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem Facebook'a. Na wszelkie pytania odpowiadamy niemalże natychmiast: https://www.facebook.com/mpwikporeba/

 

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz.391 z późn. zm.), na mocy której od 1 lipca 2013 roku na terenie miasta Poręba funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą Gmina Poręba przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów.

Aby w pełni wywiązywać się z powierzonych zadań, podjęto cały wachlarz działań organizacyjnych
i opracowano stosowne dokumenty, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie odpadów z ich gospodarstw. Ważnym dokumentem w tym zakresie jest opracowany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poręba, którego projekt uzyskał pozytywną opinię Sanepidu.

Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta objęte
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. podmioty gospodarcze, instytucje użyteczności publicznej) odbiór odpadów komunalnych będzie się w dalszym ciągu odbywał
w oparciu o umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Przedsiębiorca ten musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Poręba.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani uiszczać do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wnoszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci.

Wysokość tej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości wylicza w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja o wysokości opłaty jest składana przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Miasta Poręba w następujących terminach :
– 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
– 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia do zbierania odpadów w sposób selektywny bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

 

Druki deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Poręba (pok. nr 3). Można je również pobrać w formacie PDF http://umporeba.pl/wp-content/uploads/dokumenty-do-pobrania/Wzor_deklaracji1.pdf  (patrz: załączniki).  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przekazać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na niżej określonych zasadach:

– deklaracja jest umieszczona na Platformie Usług Publicznych Urzędu Miasta Poręba w postaci elektronicznego formularza;
– odnośnik do deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
– deklarację można złożyć wykorzystując bezpieczny podpis elektroniczny lub bezpieczny profil zaufany;
– po złożeniu deklaracji zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru.
– szczegółowe informacje o procedurze składania deklaracji są umieszczone na Platformie Usług Publicznych Urzędu Miasta Poręba.
 

Gdzie uregulować opłaty za odbiór odpadów komunalnych?

Określoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany wpłacać bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc w kasie Urzędu Miasta Poręba lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poręba (przykładowo: opłatę za miesiąc lipiec 2015 r. należy uiścić do dnia 15 lipca itd.)

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/34/15 Rady Miasta Poręba z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

14,92 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości, jeżeli powstające tam odpady są segregowane
22,38 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na nieruchomości jeżeli odpady nie są segregowane.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w następujący sposób:

– w kasie Urzędu Miasta Poręba, 42 – 480 Poręba, ul. Dworcowa 1 (dotyczy właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej)

Kasa UM Poręba czynna:

poniedziałek – 8:30 – 14:00,

wtorek – piątek – 8:30 – 12:30

– przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poręba – dotyczy właścicieli nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej;

nr konta 02 8437 0002 0130 0910 7056 0001

w tytule przelewu należy wpisać „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z podaniem miesiąca za jaki jest uiszczana)

Uwaga: mieszkańcy budynków w zabudowie wielorodzinnej (bloki) wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Zarządcy nieruchomości.

 

Co zawiera opłata?

Uiszczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu i  obejmuje:

 • Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów ( pojemniki, kontenery, worki do odpadów selektywnie zebranych).
 • Odbiór, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
 • Tworzenie, utrzymywanie, zagospodarowanie odpadów przyjętych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 • Akcje edukacyjne w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
 • Zapewnienie wymaganych prawem poziomów odzysku.
 • Obsługę administracyjną systemu.

W ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne z nieruchomości są odbierane z następującą częstotliwością:

zabudowa wielorodzinna:

– odpady zmieszane: trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),
– odpady segregowane (papier+tektura, plastik+metale+opakowania wielomateriałowe, szkło):raz na dwa tygodnie,
– odpady ulegające biodegradacji : jeden raz w tygodniu, a w okresie letnim (t.j. od maja do września włącznie) 2 razy w tygodniu

zabudowa jednorodzinna:

– odpady zmieszane : dwa razy w miesiącu,
– odpady segregowane (papier+tektura, plastik+metale+opakowania wielomateriałowe, szkło): jeden raz w miesiącu,
– odpady ulegające biodegradacji : jeden raz w miesiącu a w okresie letnim (t.j. od maja do września włącznie) dwa razy w miesiącu.

W ramach opłaty każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Porębie, przy ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12. PSZOK czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00  oraz w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 7:00 – 15:00. Więcej o PSZOK-u można przeczytaj pod linkiem http://www.mpwikporeba.pl/kategorie/pszok

 

Szczegółowa treść Uchwały NR XXVIII/160/16  i XXVIII/161/16 Rady Miasta Poręba znajduje się na stronie: http://bip.umporeba.finn.pl/res/serwisy/pliki/13818455?version=1.0   i http://bip.umporeba.finn.pl/res/serwisy/pliki/13818592?version=1.0   
oraz w formie PDF (patrz: załączniki)

 

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji - zapraszamy do kontaktu https://www.facebook.com/mpwikporeba/

Zapewniamy

 • Dostarczanie wody w odpowiedniej ilości
 • Odprowadzanie ścieków komunalnych
 • Wywóz nieczystości płynnych
 • Wykonywanie przyłączy wod.- kan.
 • Montaż wodomierzy
 • Odbiór odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK
 • Utrzymanie terenów zielonych.
 • Administrowanie budynków mieszkalnych
 • Letnie i zimowe utrzymanie dróg

Formularz zapytaniowy

Ciekawostki

 • W dniu 27 kwietnia 2010r. Rada Miasta Poręba podjęła Uchwałę nr XLV/290/10 powołującą gminną spółkę komunalną pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MPWiK Sp. z o. o.) Poręba ze 100% udziałem Gminy Poręba.dalej 
 • Głównym zadaniem utworzonej spółki jest zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Poręba zgodnie z uchwałą nr XXXIX/245/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Poręba.dalej 
 • Gorąca woda zamarza szybciej niż zimna woda. Jest to tzw. efekt Mpembadalej 

Ciekawostki

MPWiK Sp. z o. o. w Porębie
ul. ks.Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba

tel.: 32 67 71 162
e-mail: biuro@mpwikporeba.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Formularz zapytaniowy
Wypełnij formularz kontaktowy
Facebook
Wersja mobilna