Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

Historia Spółki

W dniu 27 kwietnia 2010r. Rada Miasta Poręba podjęła Uchwałę nr XLV/290/10 powołującą gminną spółkę komunalną pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MPWiK Sp. z o. o.) Poręba ze 100% udziałem Gminy Poręba.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Porębie, ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12 powstało 30 Kwietnia 2010 r. w wyniku wydzielenia odrębnego majątku gminy ze struktur RPWiK w Zawierciu w jednoosobową Spółkę Gminy Miasta Poręba.
Spółka MPWiK wykonuje zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków, należące do zadań własnych Gminy Poręba.
 

Władze Spółki

Zarząd Spółki
Tomasz Turek - Prezes Zarządu
Elżbieta Polak - Główny Księgowy
Michal Szachnitowski - Prokurent

Walne Zgromadzenie Wspólników
Właścicielem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest Gmina Poręba.

Działalność Spółki

Głównym zadaniem utworzonej spółki jest zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Poręba zgodnie z uchwałą nr XXXIX/245/09 z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta Poręba.
Zgodnie z uchwałą Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
Powyższe obowiązki spółka spełnia mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagania ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów.
 

Sieć kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w Porębie przy ulicy Ks. Franciszka Pędzicha 12 ( Siedziba MPWiK ).
Zadaniem oczyszczalni jest oczyszczenie ścieków komunalnych, czyli mieszaniny ścieków bytowych i ścieków pochodzących z wód opadowych i roztopowych.
Po przeprowadzonej modernizacji w latach 80-tych przepustowość oczyszczalni według projektu wynosi 1415 m3/d. Łączna długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi ponad 12 km.
Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków spełnia nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym wymogi co do jakości oczyszczonych ścieków, które odprowadzane są do rzeki Czarna Przemsza. Obecnie trwa rozbudowa oczyszczalni o nowy ciąg technologiczny w technologi MBR. Oddanie do uzytkowania to listopad 2022 r. Wartość inwestycji to prawie 10 mln złotych. Projekt dofinansowany z UE i budżetu Państwa.
 

Sieć wodociągowa i ujęcia wody

Na chwilę obecną miasto Poręba jest w prawie 100% zwodociągowane. Długość sieci wodociągowej wynosi 37,4 km.
Na terenie Gminy istnieją 3 studnie głębinowe:
- Działkowa ( 2 studnie głębinowe pracujące na przemian )
- Kolejowa ( 1 studnia głębinowa )
Studnie głębinowe w 100% zaopatrują w wodę Gminę Poręba.
Nad jakością wody przeznaczonej do spożycia kontrolę sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, który pobiera próbki wody do badań w 5 punktach poboru wody.
Również Przedsiębiorstwo Wodociągowe jest zobowiązane do przeprowadzania badań jakości wody przez laboratoria posiadające akredytację na wykonywanie badań.
Odpowiednie regulacje w zakresie parametrów jakie powinna posiadać woda do spożycia zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.