Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi gospodarowania odpadami komunalnymi, przygotowaliśmy szczegółowo opisane zasady, które wyjaśnią Państwu wszelkie kwestie. Jednocześnie podkreślamy, że chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem Facebook'a. Na wszelkie pytania odpowiadamy niemalże natychmiast: https://www.facebook.com/mpwikporeba/

 

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Poręba.

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 roku, poz.391 z późn. zm.), na mocy której od 1 lipca 2013 roku na terenie miasta Poręba funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą Gmina Poręba przejmuje gospodarkę odpadami komunalnymi i staje się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów.

Aby w pełni wywiązywać się z powierzonych zadań, podjęto cały wachlarz działań organizacyjnych
i opracowano stosowne dokumenty, w tym obowiązek ponoszenia przez mieszkańców Gminy opłat za odbieranie odpadów z ich gospodarstw. Ważnym dokumentem w tym zakresie jest opracowany Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poręba, którego projekt uzyskał pozytywną opinię Sanepidu.

Nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta objęte
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (np. podmioty gospodarcze, instytucje użyteczności publicznej) odbiór odpadów komunalnych będzie się w dalszym ciągu odbywał
w oparciu o umowę zawartą z przedsiębiorcą odbierającym odpady. Przedsiębiorca ten musi posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Poręba.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani uiszczać do Gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wnoszenie opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, a nie obowiązkiem nakładanym przez Gminę. Gmina dokonuje jedynie wyboru metody naliczania tych opłat oraz ustala stawkę i częstotliwość odbioru śmieci.

Wysokość tej opłaty stanowi iloczyn liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości wylicza w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracja o wysokości opłaty jest składana przez właściciela nieruchomości w Urzędzie Miasta Poręba w następujących terminach :
– 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca,
– 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na nieruchomości lub przystąpienia do zbierania odpadów w sposób selektywny bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

 

Druki deklaracji są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Poręba (pok. nr 3). Można je również pobrać w formacie PDF http://umporeba.pl/wp-content/uploads/dokumenty-do-pobrania/Wzor_deklaracji1.pdf  (patrz: załączniki).  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przekazać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na niżej określonych zasadach:

– deklaracja jest umieszczona na Platformie Usług Publicznych Urzędu Miasta Poręba w postaci elektronicznego formularza;
– odnośnik do deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta Poręba oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
– deklarację można złożyć wykorzystując bezpieczny podpis elektroniczny lub bezpieczny profil zaufany;
– po złożeniu deklaracji zostanie wystawione urzędowe potwierdzenie odbioru.
– szczegółowe informacje o procedurze składania deklaracji są umieszczone na Platformie Usług Publicznych Urzędu Miasta Poręba.
 

Gdzie uregulować opłaty za odbiór odpadów komunalnych?

Określoną w deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany wpłacać bez wezwania do dnia 15 każdego miesiąca za dany miesiąc w kasie Urzędu Miasta Poręba lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poręba (przykładowo: opłatę za miesiąc lipiec 2019 r. należy uiścić do dnia 15 lipca itd.)

Zgodnie z Uchwałą  w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawka miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

– 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości, jeżeli powstające tam odpady są segregowane
– 40,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkałej na nieruchomości jeżeli odpady nie są segregowane.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiszczać w następujący sposób:

– w kasie Urzędu Miasta Poręba, 42 – 480 Poręba, ul. Dworcowa 1 (dotyczy właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej)

Kasa UM Poręba czynna:

poniedziałek – 8:30 – 14:00,

wtorek – piątek – 8:30 – 12:30

– przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Poręba – dotyczy właścicieli nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej;

nr konta 98 8437 0002 0130 0910 7056 0019

w tytule przelewu należy wpisać „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z podaniem miesiąca za jaki jest uiszczana)

Uwaga: mieszkańcy budynków w zabudowie wielorodzinnej (bloki) wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Zarządcy nieruchomości.

 

Co zawiera opłata?

Uiszczana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu i  obejmuje:

  • Wyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów ( pojemniki, kontenery, worki do odpadów selektywnie zebranych).
  • Odbiór, transport, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
  • Tworzenie, utrzymywanie, zagospodarowanie odpadów przyjętych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  • Akcje edukacyjne w zakresie ochrony środowiska naturalnego.
  • Zapewnienie wymaganych prawem poziomów odzysku.
  • Obsługę administracyjną systemu.

W ramach uiszczonej opłaty odpady komunalne z nieruchomości są odbierane z następującą częstotliwością:

zabudowa wielorodzinna:

– odpady zmieszane: trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek),
– odpady segregowane (papier+tektura, plastik+metale+opakowania wielomateriałowe, szkło):raz na dwa tygodnie,
– odpady ulegające biodegradacji : jeden raz w tygodniu, a w okresie letnim (t.j. od maja do września włącznie) 2 razy w tygodniu

zabudowa jednorodzinna:

– odpady zmieszane : dwa razy w miesiącu,

- popiół z palenisk domowych : dwa razy w miesiącu w sezonie grzewczym, jeden raz w miesiącu poza sezonem grzewczym.
– odpady segregowane (papier+tektura, plastik+metale+opakowania wielomateriałowe, szkło): jeden raz w miesiącu,
– odpady ulegające biodegradacji : jeden raz w miesiącu a w okresie letnim (t.j. od maja do września włącznie) dwa razy w miesiącu.

W ramach opłaty każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Porębie, przy ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12. PSZOK czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 14:00  oraz w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 6:00 – 14:00. Więcej o PSZOK-u można przeczytaj pod linkiem http://www.mpwikporeba.pl/kategorie/pszok

 

 

W razie pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji - zapraszamy do kontaktu https://www.facebook.com/mpwikporeba/

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.