Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. w Porębie.

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym,  przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. siedzibą w Porębie (dalej MPWiK), ul. ks. Franciszka Pędzicha 12;

dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Porębie.,
Inspektor: Sonia Niedźwiedzka, tel. 797530 412, e-mail: rodo@mpwikporeba.pl 

 

W JAKIM CELU MPWiK PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a MPWiK. tj.:

zawarcie umowy

realizacja umowy

świadczenie usług

odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji

roszczenia

zapewnienie komunikacji

obsługa zgłoszeń i reklamacji

w celach analitycznych i statystycznych

w celu zarejestrowania zgłoszenia awarii, bądź reklamacji

 

W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES MPWiK PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

-    zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPWiK, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków, a także świadczącym usługę odbierania odpadów komunalnych wynikających z zawartej umowy) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności MPWiK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPWiK wynikających z przepisów prawa, takich jak:

ustawa z dnia 14 czerwca 2018 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019 poz. 1437), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwał Rady Miejskiej w Porębie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, na terenie Miasta i Gminy Poręba. (W przypadku osób, od których odbieramy odpady komunalne, pragniemy poinformować, że dane (imię i nazwisko oraz adres) uzyskaliśmy na podstawie stosownej umowy z naszym współadministratorem – tj. Urząd Miasta Poręba w celu wykonania powyższego zadania publicznego.

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:  

świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;

odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez MPWiK i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez MPWiK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;

nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;

podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez MPWiK, które będą przechowywane przez okres 10 lat

od momentu złożenia wniosku;

-  podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;

analitycznym i statystycznym – dane osobowe Użytkowników korzystających z serwisów Administratora, tj. mpwik.com.pl oraz warszawskakranowka.pl są przetwarzane przez Administratora w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług i obejmują gromadzenie adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych przez okres 14 miesięcy poprzez cookies Google Analytics;

w ramach procesów rekrutacyjnych, prowadzonych za pośrednictwem serwisu administratora, tj. mpwikporeba.pl, oraz mediów społecznościowych (Facebook):

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych osobowych jest obowiązek prawny na podstawie art. 6 ust. 1  lit c) RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji;

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych innych niż wskazanych w punkcie powyżej, przekazanych w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji;

w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności niezbędnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji;

w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania wykonania obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa;

w celu przeprowadzenia procesów przyszłych rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV. Podstawą przetwarzania jest zgodna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

 

KOMU MPWiK PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;

Google w ramach korzystania przez Administratora z usługi Google Analytics

w zakresie danych zbieranych poprzez serwisy Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono  warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania innego zgłoszenia. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.