Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiadomienia SMS dotyczące wywozu odpadów

W związku z wdrożeniem projektu MPWiK 2.0, zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych SMS powiadamiających o wywozie odpadów. Aby otrzymywać wiadomości należy wypełnić odpowiednią deklarację i złożyć ją w jednym z naszych biur obsługi klienta przy ul. Chopina 1 lub przy ul. Ks. Franciszka Pędzicha 12. SMSy wysyłane są na dzień przed planowanym odbiorem odpadów, zaróno tych zmieszanych jak i segregowanych. To wygodny sposób, który z pewnością ułatwi Państwu przygotowanie worków do wywozu. Przypominamy, że nie gwarantujemy odbioru odpadów, które wystawione są przed posesję po godz. 6:00 w dniu wywozu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z przepisami Artykułu 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Nadawca informuje Odbiorcę, że:

  1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Porębie, adres: 42-480 Poręba ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, e-mail: biuro@mpwikporeba.pl , tel./fax: 32 67 71 162.
  2. Z inspektorem ochrony danych Odbiorca może kontaktować się listownie, e-mail(owo) lub telefonicznie, pod adresami / numerami podanymi w pkt 1.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania usługi polegającej na wysyłaniu powiadomień SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów, w szczególności weryfikacji tożsamości Odbiorcy, w tym na etapie wyrażania przez niego chęci otrzymywania powiadomień SMS i na etapie późniejszych kontaktów z Nadawcą. Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy Artykułu 6 ust. 1 lit. a) i b) ww. Rozporządzenia.
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Nadawcy – w  zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Policja, prokurator.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
  6. Odbiorcy przysługuje prawo do żądania od Nadawcy: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, b) usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach i na zasadach określonych w Artykule 17 ww. Rozporządzenia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacjach i na zasadach określonych w  Artykule 18 ww. Rozporządzenia oraz d) przeniesienia swoich danych osobowych, zgodnie z Artykułem 20 ww. Rozporządzenia.
  7. Odbiorca ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody powiadomienia SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów nie będą do Odbiorcy dłużej wysyłane. 
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Odbiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest warunkiem wykonywania usługi polegającej na wysyłaniu powiadomień SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów. Podanie przez Odbiorcę danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia wykonywanie przedmiotowej usługi.
  10. Odbiorca nie będzie podlegał decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ww. Rozporządzenia. Podany przez Odbiorcę numer telefonu komórkowego będzie przyporządkowywany do rejonu wywozu odpadów, zgodnie z adresem nieruchomości, do której mają się odnosić powiadomienia. Na numery przyporządkowane do określonego rejonu będą zbiorczo wysyłane powiadomienia SMS o zbliżającym się terminie wywozu odpadów. Odbiorca w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Nadawcy z prośbą o weryfikację prawidłowości przyporządkowania.

10

KWI

2019

738

razy

czytano

43/43

mpwikporeba.pl

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.