Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Porębie

MPWiK Sp. z o.o. Poręba

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków w Porębie

Dnia 26.02.2021 podpisano umowę na "Modernizację oczyszczalni ścieków w Porębie w systemie zaprojektuj i wybuduj". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków o nowy ciąg technologiczny w nowoczesnej technologii MBR - do wydajności nominalnej 866 m3/d i 5413 RLM. Zakończenie prac planowane jest 31 sierpnia 2022 r.


Umowa została podpisana pomiędzy Prezesem Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Porębie – Mariuszem Grabarczykiem oraz Prezesem Zarządu Schwander Polska sp. z o.o. sp. k. – Stanisławem Malinowskim, w obecności Burmistrza Poręby – Ryszarda Spyry. 

Realizacja zadania nie byłaby możliwa, gdyby nie starania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Porębie, któremu w rekordowo krótkim czasie udało się pomyślnie przejść wszystkie etapy weryfikacji konkursowej i otrzymać wysokie dofinansowanie na realizację ważnej dla Miasta Poręba i mieszkańców inwestycji 

Zadanie będzie wykonywane w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT i Konkursu nr RPSL.05.01.01-IŻ.01-24-329/19.
 
Całkowita wartość projektu: 9 134 545,28 zł.
Kwota dofinansowania ogółem: 7 056 824,20 zł
w tym dofinansowanie z EFRR: 6 314 000,60 zł
w tym z budżetu państwa z Kontraktu Terytorialnego: 742 823,60 zł.

Należy podkreślić, że Unia Europejska wymaga, aby projekty współfinansowane ze środków RPO WSL 2014-2020 przede wszystkim realizowały unijną strategię na rzecz inteligentnego wzrostu oraz zrównoważonego rozwoju. Środowisko naturalne jest obecnie wykorzystywane bardzo intensywnie, co doprowadziło do konieczności opracowania strategii minimalizacji wykorzystania zasobów i zachowania ich dla przyszłych pokoleń. Strategia wzrostu zrównoważonego jest próbą połączenia realizacji tych dwóch celów.
 
Oznacza to, że dofinansowywane są wyłącznie przedsięwzięcia, które przejdą pomyślną weryfikację w zakresie spełnienia szeregu następujących wymogów:

  • wspieranie zrównoważonego rozwoju,
  • minimalizowanie oddziaływania działalności człowieka,
  • efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami,
  • dostosowanie do zmian klimatu oraz łagodzenie wpływu jego skutków,
  • ochrona różnorodności biologicznej,
  • przyspieszanie procesów przywracania środowiska do właściwego stanu wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi.

 
Oczyszczalnia w technologii przyszłości


 
Wszystkie powyższe cele zostaną zrealizowane dzięki zastosowaniu technologii MBR (ang. Membrane Biological Reactor), czyli najlepszej możliwej technologii oczyszczania ścieków – tzw. technologii BAT – w  rozumieniu dyrektywy IPCC. Dzięki połączeniu technologii osadu czynnego oraz mikrofiltracji z zastosowaniem modułów membranowych, zmodernizowana oczyszczalnia w Porębie będzie spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska, również w zakresie usuwania mikrozanieczyszczeń, takich jak mikroplastiki czy farmaceutyki.

 

25

MAR

2021

945

razy

czytano

28/43

mpwikporeba.pl

Najnowsze aktualności

Zdjęcie:

Galeria zdjęć

Zdjęcie:
Zdjęcie: Zgłoszenie znalezienia zwierzęcia.
Zdjęcie:
Zdjęcie:

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.